Des de 2016, Sant Joan d’Alacant forma part de les més de 450 ciutats educadores existents en el món. L’any 1990 es va celebrar a Barcelona l’I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va culminar amb la Carta inicial dels principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. La Carta incideix en la importància que té l’educació en el desenrotllament dels habitants de la ciutat. El seu contingut s’ha anat modificant al llarg de diversos congressos, però sempre baix fonaments de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) ; del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966) ; de la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989); de la Declaració Mundial sobre Educació per a Tots (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).

El preàmbul de la Carta remarca que la ciutat educadora ha de tindre personalitat pròpia dins del país en què s’integra, una identitat interdependent del territori a què pertany. Per tant, la ciutat educadora es relaciona amb el seu entorn, i ha de desenrotllar-se paral·lelament a les seues tradicions, atenent especialment a la formació, promoció i desenrotllament de tots els seus habitants. És per això que en la nostra web, es representa tot el patrimoni cultural, material i immaterial que caracteritza a este municipi. La Carta s’articula per mitjà de diferents capítols, molts dels quals, es vinculen íntimament amb aspectes relacionats amb la preservació del paisatge natural, social i cultural. En ells es posa de manifest la importància que la Carta de Ciutats Educadores atorga a les polítiques d’educació i sensibilització dels recursos culturals, turístics, mediambientals i de planificació territorial, supeditats als valors del paisatge.

CiudadCom a estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, en 1994 es va fundar l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) de la que Sant Joan d’Alacant és membre actiu.

En Sant Joan d’Alacant treballem intensament per a complir als mandats inherents al reconeixement de Ciutat Educadora, buscant els elements de la nostra pròpia i complexa identitat, amb la finalitat de preservar-la i valorar-la, fent compatible les noves formes de vida amb els nostres costums i els nostres orígens, treballant a oferir una imatge atractiva del nostre entorn natural, cultural i social.

Actualment, l’impressionant llegat patrimonial acumulat al llarg de la nostra història, estretament vinculat al desenvolupament de l’Horta d’Alacant, travessa greus dificultats com a conseqüència de la reculada de l’activitat agrària, juntament amb les elevades despeses de manteniment que requereix la conservació dels nostres béns. Preservar aquesta valuosa herència ens obliga a aplicar polítiques que permeten diversificar el nostre teixit productiu, mitjançant activitats econòmiques compatibles amb els valors del nostre territori. Aquest repte ha d’anar acompanyat necessàriament de polítiques educatives i divulgatives, que ens ajuden a conscienciar el nostre poble del valor que té el paisatge propi, material i immaterial, de manera que l’educació es convertisca en un dels pilars bàsics per a preservar els nostres senyals d’identitat. Aquesta pàgina web de Turisme Sant Joan és un dels instruments que desenvolupa el consistori per a posar en valor els recursos patrimonials del municipi, i es dirigeix tant als nostres potencials visitants, com als nostres propis residents. D’aquesta manera, no solament s’estimula un incipient sector turístic, que permeta generar recursos amb els quals atendre el nostre patrimoni; també s’atenen els requeriments divulgatius que estableix la Carta de ciutats educadores, ja que es posa a la disposició de la ciutadania un compendi atractiu i dinàmic dels principals valors idiosincràtics de Sant Joan d’Alacant.

CiudadIgualment s’està fent en esforç important perquè el creixement de la nostra ciutat estiga guiat per l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació dels símbols que constitueixen els referents del nostre passat, perquè l’ordenació de l’espai físic urbà atenga a les necessitats d’accessibilitat, trobada, relació, joc, esbarjo i una relació més estreta amb la natura. En aquest sentit, el nostre consistori està desenvolupant gradualment els instruments de planejament urbanístic que permeten reconèixer i conservar les nostres construccions singulars i els nostres camins tradicionals. La política urbanística del nostre municipi també atén la conservació i construcció de parcs i jardins, equitativament distribuïts pel nostre nucli urbà, per a propiciar llocs de trobada i benestar per als nostres veïns.

A poc a poc s’està adequant la nostra ciutat a les diversitats funcionals de visitants i residents, amb l’execució de programes que incloguen les diferents casuístiques de les persones amb discapacitat, com és el cas del projecte Ens Movem, de la Regidoria de Joventut i col·laborant amb entitats privades assentades al nostre municipi com APSA, Lucas Koch, ADF Sant Joan, APCA.

Nos movemos, Concejalía de Juventud (Sant Joan d'Alacant)

També es treballa des del govern local per a dotar la ciutat d’espais, equipaments i serveis públics adequats al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els nostres habitants, amb especial atenció a la infància, la joventut i les persones grans. Disposem per a aquestes finalitats de la Casa de la Cultura i del Centre Cultural, seu de la Biblioteca i Arxiu Municipal, el Poliesportiu Municipal i el Centre Municipal de Persones Grans Salvador Gosálbez Alberola, per esmentar-ne uns quants.

Un altre dels imperatius de la ciutat educadora implica fomentar la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable, facilitant la informació necessària i promovent la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics. El nostre municipi té més de quaranta associacions relacionades amb l’educació, la salut, l’esport, la tercera edat, la joventut, l’art, la literatura, el patrimoni cultural, la religió, la música, les festes, la defensa dels consumidors, el comerç, la dansa i un llarg etcètera. Totes aquestes entitats donen fe de l’intens protagonisme de la nostra societat civil en els assumptes de la ciutat i en els programes de participació pública desenvolupats pel consistori.

Sant Joan d’Alacant promou activament l’educació per a la salut. Al llarg de l’any, el nostre ajuntament impulsa nombroses activitats divulgatives per a fomentar els hàbits de vida saludables i la prevenció, eines fonamentals per a conservar la salut. A més, la nostra ciutat acull l’Hospital Universitari i el Campus de Ciència de la Salut de la Universitat Miguel Hernández.

Tot aquest esforç es fa per a garantir la qualitat de vida dels nostres habitants, mitjançant l’equilibri amb l’entorn natural i cultural, el dret a un medi ambient saludable, el dret a l’habitatge, al treball, a l’esplai i al transport públic, entre altres, de manera que l’educació es convertisca en el pilar fonamental que promoga el respecte amb el nostre medi, la convivència entre els nostres ciutadans diversos i el progrés del nostre poble.